MijnTuin.org
Wil je gepersonaliseerde informatie ontvangen over jouw tuin?
Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden
Registreer je nu gratis!

Wat u mag verwachten van uw tuinaannemer.

530 x gelezen
Eddy G. door Eddy Geers Volg Eddy G.

STUDIEWERK & PRIJSOPGAVE

Om uw tuin aan te leggen hopen wij dat u een beroep gaat doen op de diensten van een firma, lid van het BFG-FBEP, Belgische Federatie Groenvoorzieners (erkende bFederatieeroepsvereniging).

U zult waarschijnlijk ook geconfronteerd worden met aanbiedingen "buiten concurrentie", opgemaakt door personen die geen enkele vak- noch tuinkunstopleiding kregen, die technisch en tuinbouwkundig niet bekwaam zijn. Deze individuen stellen u aldus, zonder enig besef van verantwoordelijkheid en verplichtingen, bloot aan een hele reeks problemen en ontgoochelingen.

Om de consument tegen dergelijke praktijken te beschermen, geven wij u een bondig overzicht van wat u, met recht, kunt eisen van de tuinaannemer op wie u een beroep doet.

Het CBT meent immers dat de tuin, binnenkort een deel van uw onmiddellijke leefmilieu, een aangelegenheid is van specialisten die hun vak liefhebben. Uw tuin, wanneer  goed uitgevoerd,  helpt eveneens de waarde van uw bezit te verhogen.  

1. Voorbereidend werk en ontwerpen
1e mogelijkheid: u bent al in het bezit van de nodige ontwerpen voor de aanleg van uw tuin. In dit geval is het de taak van de tuinaannemer het ontwerp uit te voeren in nauwe samenwerking met de klant en de ontwerper van het project, in overeenstemming met de uitvoerige prijsofferte en de voorwaarden bepaald door de ontwerper.

2e mogelijkheid: u hebt nog geen ontwerp voor de tuin. In dit geval kan een tuinaannemer u, voor zover hij een studiebureau heeft en indien u dit wenst, volgende documenten bezorgen:

 • 1 terreinuitzetting - beschrijving toestand terrein
 • 1 voorontwerp
 • 1 definitief ontwerp
 • 1 beplantingsplan, met naam van de planten of nummering volgens een bijgevoegd beplantingsvoor­stel, omvattende: soorten, variëteiten, afmetingen en hoeveelheden. Dit laatste wordt opgesteld zonder enige commerciële bijbedoeling.
   

Voornoemde prestaties worden geleverd tegen een bescheiden vergoeding, berekend per vacatie (uur) of volgens een forfaitair barema, indien u dit verkiest. De kosten worden ruim teruggewonnen dank zij de juistheid van de informatie. Dit doet u veel tijd winnen en voorkomt vergissingen.

Opmerking
De klant heeft er belang bij een liggingplan te geven: begane grond, gevelplan, ligging van de diverse leidingen (dit laatste wordt trouwens door de verzekeringsmaatschappij geëist).

2. Bestek

a) Aanlegtechniek Het uitgebreid bestek, liefst in chronologische volgorde, dient (verplichtend) een maximum aantal specificaties te bevatten voor elke post. Zo kan u, na bespreking met uw aannemer, uw begroting aanpassen of de uitvoering van het ontwerp spreiden zonder de technische vereisten in gevaar te brengen.

Onderstaand geven wij u enkele voorbeelden van specificaties (veranderlijk geval per geval) die u voorlichten over de aard van de werken.

Voorbeelden :

° Voorbereidende werkzaamheden:

forfait verwijderen houtgewassen

 • vellen bomen
 • rooien stobben
 • snoeien en korten bomen.
 • verwijderen bestaande tegels om gewenste diepte te verkrijgen

° Grondwerken: egaliseren van terrein om tuinprofiel te verkrijgen wegnemen van teelaarde + 20 cm diep en stapelen voor hergebruik uitgraven tot + 30 cm onder definitief hoogtepeil ter voorbereiding van het tuinpeil

° Bouwwerken: muurtje uitgraven voor fundering + 30 cm diepte funderingsbeton bouwen van muurtjes met stenen van Diegem geplaatst met cementmortel en open voegen

° Tegelterras: uitgraven tot op + 25 cm diepte voor koffering leveren en plaatsen van kiezelslag 20/40 + 15 cm dik leveren en plaatsen van zandbed + 5 cm dikte leveren en plaatsen van tegels "grès de l`Ourthe" en "opus incertum" in cementmortel en voegen van 4 à 5 cm

° voorbereidingswerken terrein: ploegen met motorploeg tot + 30 cm diepte omwerken met de schop tot + 30 cm diepte op de gedeelten waar het mechanisch niet kan worden gedaan.

b) beplantingswerken uit te voeren volgens het beplantingsplan en de bijhorende staat. Dient te vermelden: naam van de plant, specificatie (hoogstam, laagstam, struik, diameter of omtrek) en hoeveelheden. De clausule diverse dient te omvatten:

 • de nodige leveringen, gespecificeerd in volume of gewicht, van de gebruikte grondverbeteringspro­ducten; graven van de sleuven voor de haagplanten; graven van plantgaten voor heideplanten (met afmetingen); specificatie van het aantal en de diameter van de leipalen, eventueel het gebruikte geraamte voor het rechthouden van de niet gemene schermen zoals beuk, haagbeuk, cipres; idem voor de linden als haag geplant.
 • de beplantingen zelf en het definitief effenen van de beplante oppervlakten.
   

c) gazon: het betreft hier een belangrijke investering wegens de statische aard, vooral omdat achteraf de beplantingen moeten kunnen gewijzigd, aangepast of verwijderd worden zonder al te grote schade aan te richten aan het gazon. Deze post mag niet lichtzinnig aangepakt worden. Wij vestigen uw aandacht op volgende punten:

Het bestek dient duidelijk melding te maken, rekening houdend met de aard van de grond, of beter nog, steunend op een grondanalyse (dit loont de moeite) van: 

 • de voorbereidende onkruidbestrijding;
 • nivelleren en manuele of mechanische grondvoorbereiding;
 • indien nodig draineren van de grond;
 • hoeveelheid en volume  met specificatie van de aan te brengen grondverbeteringsprodukten (rijnzand, turf, teelaarde, meststoffen, enz.) en uitvoering;
 • specificatie van de gebruikte zaden naargelang van de aard van de grond, de hoeveelheid per are en alle werkzaamheden betreffende het zaaien zelf.
   

 OPMERKINGEN


 Algemene verkoopsvoorwaarden en bijzondere bepalingen

Het is belangrijk bij het voorleggen van het bestek te vragen naar de algemene verkoopsvoorwaarden. Dit is zowel van belang voor de klant als voor de aannemer en voorkomt dikwijls onaangename en vervelende betwistingen.

Onderaanneming

De tuinaannemer kan u nuttig voorlichten betreffende bijkomende problemen, die echter niet te verwaarlozen zijn. Het is b.v. nuttig bepaalde werken te voorzien om achteraf beschadiging te voorko­men (b.v. sleuven voor verlichtingsleiding, enz.)

Bijkomende opties: afsluitingen, wateraansluitingen, verlichting, zwembad, tennis, automatische beregening, enz.

Drainering

In sommige gevallen volstaat het niet grondverbeteringswerken uit te voeren. Het kan gebeuren dat draineringwerken nodig zijn. Deze post wordt meestal verwaarloosd omdat draineren vrij duur uitvalt. De uitvoering van dit soort werken dient te gebeuren op basis van een ontwerp dat steunt op het terreinreliëf en de doorlaatbaarheid van de grond.

De afstand en de diepte van de drainering hangen af van de samenstelling van de ondergrond en van de soort beplanting. Indien de te behandelen oppervlakte nogal klein is kan men het probleem oplossen door het graven van een opvangput. Dit is een put, voldoende breed en diep, gevuld met grind, waarin het overtollig water loopt dat achteraf door de ondergrond wordt opgeslorpt voor zover er een doordringbare laag voorhanden is. Dit kan echter onvoldoende blijken zodat uiteindelijk een echte drainering nodig is.

Waarborg van verdere groei der gewassen

De klant dient te weten dat geen enkel tuinbouwer noch boomkweker een waarborg van verdere groei toestaat aan de aannemer. Indien de clausule "verdere groei  gewaarborgd" voorkomt in de algemene verkoopsvoorwaarden gevoegd bij het bestek dient de aannemer tijdig over te gaan tot de vervanging van afgestorven of onvoldoende groeiende planten.

Het is inderdaad nodig dat de aannemer aan het einde van het eerste groeiseizoen een tuin in goede toestand levert volgens het beplantingsplan. Deze waarborg kan door de aannemer pas gegeven worden indien een goed onderhoud door hem zelf of door de klant wordt verzekerd d.m.v. een onderhoudscontract.

Onderhoud

Om aan de tuin de pracht te geven die de financiële inspanning beloont (studie, project en uitvoering) moet van het eerste seizoen af met het onderhoud begonnen worden. Tenzij de klant een bekwaam liefhebber is, zal de vakkennis van de aannemer nodig zijn om de plantengroei te verzekeren, de eerste maaibeurten te doen en het algemeen uitzicht van de tuin te verzorgen.

De tuinaannemer kan u, indien u dit wenst, een onderhoudscontract voorleggen, dat jaarlijks her­nieuwbaar is. Hij zal dan zelf het ritme van de seizoenwerkzaamheden bepalen. Die omvatten:  het sproeien, het harken, het toezicht op de verdere groei van de planten, de leipalen en boombanden, het vormsnoeien en andere snoeibeurten, het grasmaaien, het vervangen van gewassen, het aan­brengen van meststoffen, het toepassen van selectieve onkruidbestrijders (wegen, gazons, beplantingen) en indien nodig het gebruik van insecticiden en fungiciden, het verwijderen van afval, enz.

Zo kunt u het hele jaar door genieten van een mooie tuin voor slechts een gering bedrag dat meestal, naarge­lang van het contract, maandelijks vereffend wordt.

Succes!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Log in om een reactie te plaatsen