Wil ook jij specifieke informatie ontvangen over jouw tuin?

Heb je reeds een MijnTuin.org account? Aanmelden

Gebruikersvoorwaarden

Toestemming

Als bezoeker of lid van MijnTuin.org ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de site te bezoeken, hetzij door de site te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren als lid.

MijnTuin.org kan deze voorwaarden altijd wijzigen of amenderen. De gewijzigde versie is van kracht dertig (30) dagen na datum van de publicatie ervan op deze website.

Lidmaatschap

Door jezelf in te schrijven met een eigen profielpagina verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

Je kan je alleen registreren op MijnTuin.org als je ouder bent dan 13. Minderjarigen moeten de toestemming vragen aan een ouder of wettelijke vertegenwoordiger voor ze een profiel aanmaken.

MijnTuin.org kan op elk ogenblik, en voor om het even welke reden en zonder voorafgaande verwittiging een eind maken aan je registratie als lid.

Alle leden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze site.

MijnTuin.org kan op elk ogenblik en zonder verwittiging de dienst stopzetten, het lidmaatschap blokkeren of het lidmaatschap verwijderen.

Profielgegevens, berichten, foto's en andere publieke gegevens

Alle publiek gemaakte gegevens moeten wettelijk en legaal zijn. Je erkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor de door jouw gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel- als strafrechtelijk.

Publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij.

Publiek gemaakte gegevens mogen niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.

Klachtenprocedure

Heb je schadelijke of illegale gegevens op de website opgemerkt? Meld dit onmiddellijk aan helpdesk@mijntuin.org

Indien de klacht duidelijk gegrond is, zullen de nodige maatregelen definitief en ontegensprekelijk genomen worden (verwijdering van de teksten, beelden, informatie of gegevens).

De klachtenprocedure is in overeenstemming met artikel 14 van de EU-Richtlijn 2000/31/CE met betrekking tot electronic commerce.

Auteursrechten

Copyright MijnTuin.org. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan ze afdrukken voor privégebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de uitgever.

Wanneer een gebruiker publieke informatie, zoals teksten, foto's, beelden, tekeningen of grafieken invoert, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij profielpagina's, intekeningen, commentaren, omschrijvingen, recensies en dergelijke meer, verleent de gebruiker een ongelimiteerde toelating aan MijnTuin.org om deze gegevens te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen.

Iedereen kan een link leggen naar deze website of naar individuele producten of pagina's op de site. Hiervoor is geen toestemming vereist, tenzij gebruik gemaakt wordt van de frame-techniek en/of het voor de bezoeker onduidelijk wordt op welke website hij/zij zich nu juist bevindt.

Aansprakelijkheid

VOORBEHOUD VAN ALLE RECHT EN MIDDELEN - AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE INHOUD OF DE AARD VAN DE PUBLICATIES.

Alle rechten zijn steeds voorbehouden, tenzij in geval van uitdrukkelijke afstand. MijnTuin.org wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.

MijnTuin.org kan niet waarborgen dat de site ononderbroken of foutloos zal functioneren. MijnTuin.org geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt. Deze site wordt door MijnTuin.org ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.

MijnTuin.org legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst MijnTuin.org elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

MijnTuin.org zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen profielpagina. Je bent dus niet alleen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert op je homepagina, in de plantenlijst, etcetera, maar ook voor de commentaren en intekeningen die anderen op je pagina publiceren. Je kan deze laatste eenvoudig verwijderen.

De (externe) links naar andere websites, inclusief buttons, banners en tekstlinks, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemmeling van de links. MijnTuin.org kan het linken naar andere websites voorkomen en kan vervolging instellen indien deze niet overeenstemmen met het persoonlijk, normaal en niet-commercieel gebruik.

Persoonlijk, normaal en niet-commercieel gebruik

Deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en bijgevolg niet-commercieel gebruik, tenzij met toestemming van MijnTuin.org.

Je mag deze website niet gebruiken op een manier in strijd met het gewone en normale gebruik van het internet, voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat in strijd is met andere in deze tekst bepaalde voorwaarden of nog in strijd met andere waarschuwingen en voorwaarden. Je dient de website in al haar onderdelen te gebruiken als een normaal, voorzichtig en redelijk mens.

Waarschuwingen en aanduidingen

Je wordt verondersteld alle waarschuwingen en aanduidingen op deze site te lezen en te begrijpen. Indien na een waarschuwing verder gegaan wordt met het gebruik van de site wordt dit beschouwd als een uitdrukkelijke toestemming of instemming.

Andere voorwaarden

Andere voorwaarden voor bepaalde diensten, zoals de gedragscode, privacy statement, waarschuwingen, softwarelicenties en prijsmededelingen, zijn annexen van onderhavige voorwaarden en vormen er aldus een geheel mee.

Toegang

Het gebruik van nicknames of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren.

In geval van diefstal of misbruik van voormelde aanmeldingsgegevens zal de gebruiker MijnTuin.org hiervan onmiddellijk waarschuwen per e-mail op het adres helpdesk@MijnTuin.org. met als onderwerp van het bericht "LOGIN".

API gebruiksvoorwaarden

In order to use the MijnTuin.org application programming interface you are required to comply with the following conditions and terms of use. You must agree that your use on the MijnTuin.org API shall completely with all applicable laws, rules and terms set forth in this policy agreement.

1. You must not give your authentication key to another party

2. MijnTuin.org may revoke your API key at any time, for any reason, with or without notice, and without liability to you or any other person

3. MijnTuin.org reserves the right to limit the number and/or frequency of API requests. If we feel that you are purposely attempting to circumvent any rate limitations, your API access will be revoked with or without notice

4. You must not express or imply any affiliation or relationship with or endorsement by MijnTuin.org

5. You will not sell, rent, or trade any data acquired from the MijnTuin.org API

6. If you application stores data from MijnTuin.org, you must delete your caches every 24 hours.

7. You may not use MijnTuin.org data for any sort of mass marketing, bulk emailing or any other type of advertising

8. The name of your application can not contain the term “MijnTuin” nor can you in any way claim to be official, affiliated with, or endorsed by MijnTuin.org

9. Your application must give attribution to MijnTuin.org (ex: "Powered by MijnTuin.org," "Data provided by MijnTuin.org")

10. Your application must not use names, logos and/or graphics in a way that may mislead or confuse users (ex: do not copy the look and feel of MijnTuin.org's services)

11. All graphics on MijnTuin.org, both mobile and web, are the sole property of MijnTuin.org.

12. Your app icon, website icon or logo may not use any elements of any MijnTuin.org logos, images or assets.

Any violation of these Terms will result in the revoke of API access. Repeat offenders will be blocked permanently from the API.

If you have any issues with these any of the rules, please send email info@MijnTuin.org.

Territoriaal gebruik

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS NIET TOEGELATEN IN LANDEN WAAR HET GEHEEL OF EEN DEEL VAN DE VOORWAARDEN DIE OP DEZE SITE TE VINDEN ZIJN NIET TOEGELATEN ZIJN VOLGENS DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZONDER DAT DIT DE GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST TOT GEVOLG HEEFT.

Geschillen

Het gebruik van deze site valt onder het Belgische recht. In geval van geschil omtrent het gebruik van de site of diensten van deze site zijn de Hoven en Rechtbanken voor het gebied Gent bevoegd.

Versiedatum: 21/10/2014

<