Gebruiksvoorwaarden

Toestemming

Deze Website www.mijntuin.org wordt u aangeboden door AVEVE BV, met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Leuven en ondernemingsnummer 0403.552.464, RPR Leuven.

Als bezoeker of lid van MijnTuin.org (of de 'Website') ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de site te bezoeken, hetzij door de Website te gebruiken, hetzij door jezelf te registreren als lid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website.

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden, wat gecommuniceerd wordt via MijnTuin.org. De versie die op de Website gepubliceerd wordt, zal steeds de toepasselijke versie zijn. Het verdere gebruik van de Website impliceert dat je de gewijzigde voorwaarden aanvaardt.

Lidmaatschap van het sociaal netwerk MijnTuin.org

MijnTuin.org is een sociaal netwerk voor en door tuinliefhebbers. Je kan gratis een profiel aanmaken om lid te worden van het sociaal netwerk.

Wanneer je een profiel aanmaakt, moet je hiervoor je echte identiteit gebruiken en moeten de gegevens die je opgeeft correct zijn. Je mag een gebruikersnaam opgeven, maar je mag niet de identiteit van iemand anders aannemen. Het is je dus niet toegestaan om een vals profiel te creëren.

Je bevestigt dat je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

Je kan je alleen registreren op MijnTuin.org als je ouder bent dan 13 jaar. Minderjarigen moeten de toestemming vragen aan een ouder of wettelijke vertegenwoordiger voor ze een profiel aanmaken. Zodra je profiel is aangemaakt, ben je lid van de MijnTuin.org gemeenschap.

MijnTuin.org kan op elk ogenblik, en voor om het even welke reden en zonder voorafgaande verwittiging een eind maken aan je registratie als lid en je profiel verwijderen of blokkeren.

Je kan op elk moment zelf jouw profiel verwijderen.

Jouw verplichtingen en verantwoordelijkheid als lid van MijnTuin.org

Je bent vrij om MijnTuin.org te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, waarbij jij verantwoordelijk bent voor de wijze waarop je het gebruikt.

Als lid van MijnTuin.org kan je met andere leden communiceren over alles wat te maken heeft met het houden van een tuin. Je hebt de mogelijkheid om foto's en andere gegevens te delen met de andere gebruikers. Hierbij is het essentieel dat jij het auteursrecht hebt op de zaken die je deelt of dat je de uitdrukkelijke toestemming van de auteur of de rechthouder hebt bekomen om het te mogen delen. Wanneer je materiaal deelt op MijnTuin.org mag je dus geen inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden.

MijnTuin.org moet een aangename omgeving blijven. Je mag dus geen beledigende of haatdragende berichten plaatsen of op een andere manier oproepen tot haat of geweld. Je mag bovendien ook geen materiaal delen of berichten plaatsen waarvan je weet of minstens ernstig kan vermoeden dat de inhoud niet correct is of misleidend kan zijn.

Als lid aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en van alle informatie die je op je eigen profielpagina plaatst. Je bent dus niet alleen aansprakelijk en verantwoordelijk voor het materiaal dat je deelt en de items die je zelf publiceert op je homepagina, in de plantenlijst, of op andere plaatsen binnen MijnTuin.org, maar ook voor de commentaren en intekeningen die anderen op je pagina publiceren. Je kan deze laatste eenvoudig verwijderen.Het is je toegelaten om te linken naar MijnTuin.org, uiteraard enkel op een manier die ons geen schade berokkent. Dit betekent dat het steeds duidelijk moet zijn dat het een link is naar MijnTuin.org. Dit betekent ook dat een link onze activiteiten of de exploitatie van MijnTuin.org niet mag verhinderen of dat je geen oneerlijk voordeel kan trekken uit de reputatie van MijnTuin.org. Evenmin mag je de indruk wekken dat MijnTuin.org de website of webpagina waar de link geplaatst is steunt of akkoord gaat met de inhoud ervan of dat er een band zou bestaan met MijnTuin.org. MijnTuin.org kan het linken naar andere websites voorkomen of blokkeren, zonder dat zij hiervoor verantwoording moet afleggen.

Het is je niet toegelaten om commerciële berichten te plaatsen of om MijnTuin.org enigszins commercieel te gebruiken.

Tenslotte mag je uiteraard geen enkele handeling uitvoeren die de werking van MijnTuin.org schade zou kunnen toebrengen of zou kunnen hinderen. Het spreekt voor zich dat je geen middelen mag aanwenden zoals het plaatsen van computervirussen, schadelijke software of andere componenten in de systemen van MijnTuin.org of die je toegang zouden verschaffen tot de onderdelen of systemen van MijnTuin.org waartoe je met normaal gebruik van de Website geen toegang hebt.

Indien wij vaststellen dat je deze gebruiksvoorwaarden schendt, dan hebben wij het recht om jouw profiel te blokkeren en indien nodig te verwijderen. Indien wij aangesproken worden door derden omwille van inbreuken die jij op MijnTuin.org gepleegd hebt, dan zullen wij ons ook tot jou richten.

Aansprakelijkheid van MijnTuin.org

MijnTuin.org wordt je gratis aangeboden op de wijze die je ziet wanneer je de Website bezoekt. Wij doen ons best om Mijntuin.org goed te laten functioneren, maar wij kunnen geen bijzondere beloftes maken of garanties geven met betrekking tot het gebruik en de beschikbaarheid van Mijntuin.org. Dit betekent dat je niet mag verwachten dat het steeds foutloos zal functioneren of dat het steeds beschikbaar is.

Het sociaal netwerk op MijnTuin.org is opgezet voor tuinliefhebbers en de inhoud is gecreëerd door tuinliefhebbers. Wij controleren de inhoud niet en wij monitoren evenmin de leden van het netwerk, noch gaan wij hun identiteit na. Wij zijn een zuivere hostingprovider en nemen dus een passieve rol op. Wij zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor enige inbreuk die wordt gepleegd door een lid van het sociaal netwerk, bv. (maar uiteraard niet beperkt tot) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van dienstverleners waarop de Website beroep doet, maar die buiten onze controle liggen (bv. betaaldiensten of telecomdiensten).

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder alle vormen van commerciële schade (zoals verlies van inkomsten), reputatieschade, morele schade of schade die voortvloeit uit juridische procedures die een derde tegen u start omwille van uw gebruik van MijnTuin.org.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het opschorten van het gebruik van MijnTuin.org, ongeacht of dit nu geheel of gedeeltelijk is, noch voor het beperken van toegang tot MijnTuin.org of de onbeschikbaarheid ervan. Wij hebben steeds het recht om het gebruik van de Website te blokkeren wanneer dit nodig of gewenst is omwille van misbruiken, schadelijke handelingen of om veiligheidsredenen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige informatie op de Website. Informatie van derden wordt niet door ons gecontroleerd. Indien je bepaalde informatie zou willen aanwenden, gebeurt dit op eigen risico en met de nodige kritische zin.

Klachtenprocedure

Aangezien wij als hostingprovider niet zelf schadelijke of illegale inhoud opmerken, hebben we een klachtenprocedure voorzien waar dit eenvoudig gemeld kan worden.

Heb je schadelijke of illegale gegevens op de website opgemerkt? Meld dit onmiddellijk aan helpdesk@mijntuin.org

Indien de klacht duidelijk gegrond is, zullen de nodige maatregelen genomen worden om een einde te maken aan de inbreuk (zoals het verwijderen van de teksten, beelden, informatie of gegevens).

Auteursrechten

MijnTuin.org heeft het auteursrecht op al het materiaal of heeft de nodige toestemming verkregen van derde-auteursrechthebbenden (bv. teksten, foto's, tekeningen), die zij zelf op de Website publiceert. Het is je enkel toegestaan om dit materiaal af te drukken of op te slaan voor privégebruik. Elk ander soort gebruik is uitdrukkelijk verboden.

Wanneer je publieke informatie, zoals teksten, foto's, beelden, tekeningen of grafieken invoert, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij commentaren, omschrijvingen, recensies en dergelijke meer, verleen je een wereldwijd, niet-exclusief, gratis, overdraagbaar gebruiksrecht aan MijnTuin.org om deze gegevens te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen zolang jij als lid geregistreerd bent bij MijnTuin.org. Dit gebruiksrecht impliceert niet dat MijnTuin.org die informatie controleert.

Andere voorwaarden

Andere voorwaarden voor bepaalde diensten, zoals de gedragscode, privacy statement, waarschuwingen, softwarelicenties en prijsmededelingen, zijn annexen van onderhavige voorwaarden en vormen er aldus een geheel mee.

Toegang

Het gebruik van nicknames of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder jouw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, en je dient het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren. Alle handelingen die worden gesteld met gebruik van jouw account worden aan jou toegerekend.

In geval van diefstal of misbruik van voormelde aanmeldingsgegevens breng je MijnTuin.org hiervan onmiddellijk op de hoogte per e-mail op het adres helpdesk@MijnTuin.org met als onderwerp van het bericht "LOGIN".

Territoriaal gebruik

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS NIET TOEGELATEN IN LANDEN WAAR HET GEHEEL OF EEN DEEL VAN DE VOORWAARDEN DIE OP DEZE SITE TE VINDEN ZIJN NIET TOEGELATEN ZIJN VOLGENS DE PLAATSELIJKE WETGEVING, ZONDER DAT DIT DE GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST TOT GEVOLG HEEFT.

Geschillen

Het gebruik van deze site valt onder het Belgische recht. In geval van geschil omtrent het gebruik van de site of diensten van deze site zijn de Hoven en Rechtbanken van Leuven, België bevoegd.


Versiedatum: 01/01/2024